Uvođenje platnih razreda

Svetska banka je tokom 2014.godine utvrdila da u Srbiji postoji čak 17 osnovica za obračun zarada i preko 900 koeficijenata. Na osnovu ovih pokazatelja, a u svrhu stabilizacije potrošnje u Republici Srbiji, pred kraj fiskalne 2014. godine predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i predstavnici reprezentativnih sindikata zdravstva i prosvete su se oglasili sa predlogom da se u javnu upravu uvedu platni razredi. Zaposleni u javnoj upravi su upravo zdravstveni radnici, zaposleni u školstvu, policiji, administraciji.

Tokom pregovora resorno minisatrstvo i sindikati su se saglasili oko formiranja 12 platnih razreda sa vertikalnom distribucijom. Platni razredi bi bili razvrstani od prvog najvišeg do 12. platnog razreda u kojem bi se našla najjednostavnija i najlošije valorizovana zanimanja.  Tokom pregovora resornog ministarstva i sindikata, Udruženje “Sestrinstvo” je shvatilo neophodnost formiranja radne grupe koja bi pratila dešavanja tokom pregovora.

Na samom početku medicinske sestre sa srednjim stručnim obrazovanjem bile su izuzetno loše pozicionirane čak u 10. platnom razredu. Kako su pregovori odmicali medicinske sestre sa srednjim stručnim obrazovanjem, zahvaljujući pre svega pritiscima sindikata, bivaju pomerene za dva platna razreda više. Međutim, primećeno je da visokoobrazovane sestre apsolutno nisu prepoznate. Tačnije neka zvanja jesu ali ne sva.

Neusaglašenosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka  i socijalna pitanja i Ministarstva zdravlja sa jedne strane,  i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa druge strane počinje da stvara ozbiljne komplikacije svim medicinskim sestrama koje su školovane po Bolonjskom procesu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uspešno završilo svoj deo obaveza sa usaglašavanjem programima Evropske Unije i formiranjem Nacionalnog okvira kvalifikacija. Medicinske sestre su stekle diplome na visokoškolskim institucijama, ali od momenta sticanja diploma kreće prava golgota za nekoliko stotina medicinskih sestara u Republici Srbiji. Umesto priznavanja, za koje je većina mislila da će ići po automatizmu, dobile su neprepoznavanje od strane državnih institucija i nemogućnost ostvarivanja licence za rad jer je i Komora med.sestara i zdr.tehničara  bila nemoćna pred ovim problemima. Godinama se ovaj problem, kao loptica, prebacuje od jednog do drugog i trećeg ministarstva. Čini se da se nalazimo u jednom začaranom krugu iz kojeg je nemoguće izaći.

            I možda bi cela priča zaista poprimila jedan neprijatan epilog da se u nju nije umešala koleginica Verica Ćorluka. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu na najvišim rukovodećim pozicijama u sestrinstvu shvatila je da je ovo pravi momenat za reagovanje, jer se konačno pruža prilika da u okviru vertikalne distribucije medicinske sestre svih nivoa dobiju svoje zasluženo mesto. Ono što je na nju ostavilo naročiti utisak tokom obraćanja Prof Dr Berislava Vekića, državnog sekretara Ministarstva zdravlja je mogućnost horizontalne distribucije unutar svakog od ovih 12 vertikalnih razreda. Po rečima Prof Dr Berislava Vekića,: ”Neće u istom razredu biti ljudi koji rade sa sofisticiranim tehnikama – ljudi koji rade sa nuklearnom magnetnom rezonancom, pet skenerom, interventnu kardiologiju, oni će biti u višem platnom razredu. Neće isto biti plaćene medicinske sestre na intenzivnoj nezi i medicinska sestra koja radi na prijemnom šalteru”.

Svrha uvođenja platnih razreda je da prate poslove koji se obavljaju  kako bi zaposleni sa istim zanimanjem i stručnom spremom, zavisno od mesta rada, imali adekvatna primanja. Zdravstvena zaštita podrazumeva obavljanje delokruga rada u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštititi. Na ovom osnovu i horizontalna distribucija mora da bude selektovana u podgrupe koje bi obuhvatale vanbolničku i bolničku sredinu. Na koji način je Sindikat medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije predstavio ministarstu svoj model budućih platnih razreda možete pogledati na slici ispod. Medicinske sestre su razvrstane u VI, VII i VIII platni razred. Dokument je preuzet sa sajta sindikata med.sestara i zdravstvenih tehničara a Vi ga možete u originalu preuzeti putem sledećeg linka: http://www.smsts.rs/wp-content/obavestenja/konacna%20usluga.pdf

platni razredi jpg

platni razredi naše grupe

Međutim,  predstavljeno ne prikazuje medicinske sestre sa obrazovanjem  putem kojeg su stekle veći broj bodova od 240 ESPB.

Za razliku od ovog rešenja, koleginica Ćorluka je napravila odličnu preraspodelu unutar svakog platnog razreda pri čemu je prikazano svih 8 podgrupa na svim nivoima sestrinskog obrazovanja. Na taj način ni jedna medicinska sestra sa stečenim obrazovanjem nije izostavljena, a ujedno je prikazano i radno mesto koje se vezuje za nivo završene škole ili fakulteta. Na ovu ideju koleginica je došla prateći sredstva javnog informisanja. Ovo idejno rešenje ponuđeno je svim koleginicama na uvid.

slika platnih razreda

Fotografija preuzeta sa sajta dnevnih novina Blic. Originalan dokument možete pogledati na sajtu dnevnih novina Blic pod nazivom: „U zdravstvu 12 platnih razreda“ putem sledećeg linka http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/511609/U-zdravstvu-12-platnih-razreda,

Predlog uvođenja platnih razreda u zdravstveni sistem Republike Srbije - predlog Koleginice Verice Ćorluke - Predlog vrednovanja rada i zvanja na nivou Kliničkog centra Srbije

Uvođenje platnih razreda u zdravstveni sistem

Predlog vrednovanja rada i zvanja na nivou Kliničkog centra Srbije

 “Platni razredi su deo  Zakona o platama i kada budu usvojeni –  oni će uvesti  red i pravednije određivanje zarada zaposlenima u javnoj upravi”. (To je  izjavila  Kori Udovički, Ministarka državne  uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije, 25.11.2014.godine.)                                                                                             Ideja ponovnog uvođenja platnih razreda je da se vrednuju poslovi  a ne samo diplome.  Školska sprema, tj. diplome su i dalje dominantne u prikazu po vertikalnoj distribuciji, ali će poslovi biti razvrstani u odgovarajuće podgrupe po horizontali. Utvrđivanje platnih razreda ima za cilj da zaposleni sa istim zanimanjem i stručnom spremom, nezavisno od mesta rada – imaju iste zarade! ( Dr. Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja).

 Prvi korak – poslovi  medicinskih sestara tehničara  u  okviru  predloženih  12 platnih razreda u zdravstvu, razvrstani su prema obrazovnom nivou

 1. 6. – platni razred – visoko obrazovanja
 2. 7. – platni razred – više stručno obrazovanje;
 3. 8. – platni razred – srednje stručno obrazovanje;

 Drugi korak  –  predstavlja razvrstavanje  zanimanja po horizontali, unutar platnog razreda pojedinačno za svaki platni razred. (planiran broj podgrupa unutar svakog platnog razreda je 8).

OBRAZLOŽENjE

 Zbog velikog broja veoma različitih radnih mesta medicinskih sestara – tehničara, a radi lakšeg prepoznavanja i adekvatnijeg nagrađivanja na osnovu: vrste, odgovornosti  i složenosti posla u okviru osam (8) podgrupa, pošlo se od najjednostavnijeg medicinsko-administrativnog posla koje obavljaju medicinske  sestre, do najsloženijeg –  rad u salama i odeljenjima intenzivnog lečenja i nege hospitalizovanih pacijenata.  /Vidi priložene tabele: 1. 2. 3./

PLATNI RAZRED 6  nivo obrazovanja medicinska sestra – tehničar sa završenim visokim nivoom obrazovanja (Diplomirani org.zdrav.nege, diplomirana med.sestra, master organizator zdr. nege, profesionalni master, organizator zdravstvene nege, specijalista strukovna medicinska sestra… koje ćemo jednim imenom nazvati visoko obrazovane medicinske sestre)

 1.  podgrupa: upravno-administrativni poslovi sestara na radnim mestima koja pripadaju: biomedicinskoj-statistici, informatici itd.
 2. podgrupa: poslovi visoko obrazovanih sestara na mestima: koordinatora, edukatora, mentora, istraživača u sestrinstvu.
 3. podgrupa: poslovi GLAVNE SESTRE kabineta, ili odeljenja u poliklinici.
 4. podgrupa: poslovi GLAVNE SESTRE polikliničke službe, funkcijsko-dijagnostičke službe., trijaže pacijenata….
 5. podgrupa: poslovi GLAVNE SESTRE internističkog, ili hirurškog odeljenja, ili odeljenja u drugim  granama medicine.
 6. podgrupa: poslovi GLAVNE SESTRE u jedinici intenzivnog lečenja i nege,ili u  koronarnoj jedinici, ili u salama (hirurgije, ginekologije….), dnevnim bolnicama, sa zvanjem strukovni master, ili strukovni specijalista iz oblasti instrumentiranja, anestezije, transfuzije…)
 7. podgrupa: poslovi GLAVNE SESTRE klinike,ili instituta,ili centra…., sa zvanjem diplomirane medic. sestre,ili organizatora zdravstvene nege, ili profesionalnog mastera…
 8. podgrupa: poslovi GLAVNE SESTRE KCS, sa zvanjem visoko obrazovanog rukovodioca sestrinske službe.

 Zadatak ovih sestara je organizacija, rukovođenje, uvođenje standarda, bavljenje istraživačkim radom  i primena prakse zasnovane na dokazima. Prioritet će uvek imati najviši stepen obrazovanja, međutim dok se ne odškoluje dovoljan broj kadrova sva gore nabrojana zvanja mogu da budu na ovim pozicijama

 PLATNI RAZRED 7 nivo obrazovanja medicinska sestra – tehničar sa zvaršenim višim nivoom obrazovanja (viša medicinska sestra – tehničar / strukovna medicinska sestra)

 1. podgrupa: medicinsko – administrativni poslovi (šalterska služba, kartoteka, služba za zakazivanje pregleda i dr.)
 2. podgrupa:  poslovi sestara u ambulantama internističkih grane medicine.
 3. podgrupa: poslovi sestara u ambulantama hirurških grane medicine.
 4. podgrupa: poslovi sestara u specijalističkim službama
 5. podgrupa: poslovi sestara u bolničkim odeljenjima internističkih grana medicine.
 6. podgrupa: poslovi sestara u bolničkim odeljenjima hirurških grana medicine.
 7. podgrupa: poslovi sestara u: operacionim salama; salama za dijalizu; radiološkim i nuklearnim salama; salama za porođaj; dnevnim bolnicama;  itd.
 8. podgrupa: poslovi sestara u bolničkim odeljenjima/jedinicama intenzivnog lečenja i nege pacijenata. (Tabela: 2)

 PLATNI RAZRED 8  nivo obrazovanja medicinska sestra – tehničar sa završenim srednjim nivoom obrazovanja

 1. podgrupa: medicinsko – administrativni poslovi (šalterska služba, kartoteka, služba za zakazivanje pregleda i dr.)
 2. podgrupa: poslovi sestara u ambulantama internističkih grane medicine.
 3. podgrupa: poslovi sestara u ambulantama hirurških grane medicine.
 4. podgrupa: poslovi sestara u specijalističkim službama
 5. podgrupa: poslovi sestara u bolničkim odeljenjima internističkih grana medicine.
 6. podgrupa: poslovi sestara u bolničkim odeljenjima hirurških grana medicine.
 7. podgrupa: poslovi sestara u: operacionim salama; salama za dijalizu; radiološkim i nuklearnim salama; salama za porođaj; dnevnim bolnicama;  itd.
 8. podgrupa: poslovi sestara u bolničkim odeljenjima/jedinicama intenzivnog lečenja i nege pacijenata. (Tabela: 1)

 Napomena:  Nacionalni delokrug rada sestara-tehničara i babica (sačinjen 2007. i  dopunjen 2010.god. sadrži opis stručnih poslova i radnih zadataka                 Za zanimanje: medicinska sestra – tehničar u delokrugu je određeno:                       Područje rada :

 • Zdravstvena nega
 • Medicinsko-tehnički rad
 • Zdravstveno-vaspitni i edukativni rad
 • Medicinska dokumentacija (deo sestrinskog rada)
 • Istraživački rad u sestrinstvu.

 Područje rada je omogućilo definisanje zajedničkih i posebnih poslova  za svako radno mesto. Zajednički poslovi po granama medicine obuhvataju  10 prepoznatih celina:

 1. Negovanje pacijenta (uz primenu standarda)
 2. Evidentiranje vitalnih funkcija i drugih pokazatelja zdravlja pacijenta
 3. Vršenje  nadzora (kontrole stanja) pacijenta
 4. Zbrinjavanje pacijenta (telesno, duševno i socijalno)
 5. Hranjenje pacijenta (putevi unosa hrane i tečnosti)
 6. Davanje propisane terapije pacijentu (lekova i određenih sredstava)
 7. Uzimanje biološkog materijala (po odredbi lekara)
 8. Planiranje (zakazivanje) propisane aktivnosti za pacijenta, pripremanje materijala za rad i sređivanje dokumentacije – deo sestrinskog rada
 9. Pripremanje pacijenta za medicinski tretman
 10. Učenje o zdravlju (sprovođenje programa zdravstveno-vaspitnog rada).

Napomena:

 Osim  početnog pozicioniranja radnog mesta svake sestre u odgovarajućem:

 1. PLATNOM RAZREDU i utvrđivanja vrste posla koji obavlja, veoma je značajno da se može prikazati: nivo složenosti, stepen odgovornosti i prikaz uslova rada.

 To se postiže primenom:

 1. Analitičke procene radnih mesta medicinskih sestaratehničara i primenom kriterijuma i merila

 A veoma značajan prikaz  obima izvršenih aktivnosti  i svakodnevne kontrole rada  sestara (kod svakog hospitalizovanog pacijenta) može se ostvariti uvođenjem  i primenom:

 1. Modula nege zdravstvenog informacionog programa, posebno Liste kvaliteta nege.

                 Tekst i tabele  sačinile: Ivana Stojković i Verica Ćorluka

Korišćena literatura:

 

Nakon formiranja platnih razreda opet će postojati nedoumice, međutim ukoliko se u jednoj ustanovi zna koliki je broj izvršilaca za zadate aktivnosti, ko će gde i šta raditi te nedoumice biće svedene na najmanju meru.  Iz tog razloga neophodno je napraviti kalkulacije na osnovu broja bolesnika, zahteva za zdravstvenom negom, broja medicinskih sestara i sve izgovoreno do sada o manjku kadra biće potkrepljeno adekvatnim matematičkim formulama.

            Plan koleginice Ćorluke prikazan je u odvojenim razgovorima predstavnicima Sindikata medicinskih sestara – tehničara i Sindikata “Nezavisnost”. Iz oba razgovora smo stekli utisak da je Sindikat “Nezavisnost” ozbiljnije prišao ovoj problematici, shvatajući da je ovakva podela na podgrupne nužna. Na njihov predlog Udruženje “Sestrinstvo” će pokušati da učestvuje u daljim pregovorima a Vama, našim dragim koleginicama ostavljamo na uvid ono što je koleginica Ćorluka učinila za sve nas.

Platni razred 6Platni razred 7Platni razred 8
platni razred 6 kcs
platni razred 7 kcs
platni razred 8 kcs

Radi lakšeg razumevanja od strane ostalih koleginica zaposlenih na teritoriji Republike Srbije koleginica Ćorluka i Udruženje “Sestrinstvo” ponudili su još jednu tabelu koja bi mogla da posluži kao reper za sva tri nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.

Platni razred 6,ostale zdravstvene ustanovePlatni razred 7,ostale zdravstvene ustanovePlatni razred 8,ostale zdravstvene ustanove
platni razred 6 ostali
platni razred 7 ostali
platni razred 8 ostali

VAŽNO: radi bolje vizuelizacije najbolje koristiti Google chrome pretraživač, a za uvećanje slike uraditi dvoklik na sliku.

Medicinske sestre su vrlo često stava da će neko drugi da završi ovaj posao te nisu najčešće spremne da se uključuju u bilo kakve diskusije. Unapred pretpostavljaju da je posao osuđen na neuspeh. Međutim ovim putem mi želimo da vam približimo ponuđena rešenja i vaše mišljenje nam je neophodno kako bi smo znali da li treba ići u ovom smeru. Čak i negativan komentar predstavlja benefit. Iz tog razloga najljubaznije molimo sve naše koleginice da pažljivo pogledaju ponuđeno, da se konsultuju u svojim ustanovama i da daju svoj doprinos putem diskusije.

Udruženje “Sestrinstvo” se ovim putem zahvaljuje na nesebičnoj podršci koleginicama Verici Ćorluki i Zori Petrović koje su iskoristile adekvatne informacije i koje su nam pomogle da razumemo na koji način bi naši platni razredi trebalo da izgledaju.

Svim ostalim koleginicama upućujemo apel, da će ličnim angažovanjem učiniti nešto za sebe i profesiju kojoj pripadaju nečekajući da neko drugi to uradi za njih jer mi jedini shvatamo na koji način naša profesija mora da se razvija.

Stručni tim

Udruženja “Sestrinstvo”